فیلم هم اینک به فروش 2 میلیارد و 10 میلیون تومان رسید. این فیلم در تهران و شهرستان به فروش 1 میلیارد و 580 میلیون تومان دست یافت  و در اکران سینماها در دانشگاه ها و سینما سیار به فروش 430 میلیون تومان رسید هم اینک فیلم در 28 شهر در حال اکران است. 

اکنون 30 دستگاه سیار سینما نیز فیلم را در 30 شهر بدون سینما نمایش می‌دهند.