ب) معنای حقوقی : عبارت است از انحلال عقد نکاح دائم با رعایت تشریفات ویژه

3- اسباب انحلال نکاح

عقد نکاح دائم به دو طریق منحل شده و رابطه زناشویی قطع می­گردد:

الف- طلاق                             ب- فسخ

طلاق توافقی

طلاقی است که توأماً به درخواست زن و شوهر انجام می­شود. در این نوع طلاق معمولاً کراهت و انزجار و ناسازگاری دو طرف از یکدیگر می­باشد.

در طلاق توافقی زوجین هر دو متقاضی طلاق بوده و در کلیه امور با یکدیگر توافق می­نمایند که برای سهولت و سرعت بیشتر باید به وکیل مراجعه نموده و توافق خود را در اموری از قبیل حضانت فرزند بعد از طلاق، ملاقات فرزند، نفقه ایام عده، شیوه استرداد جهیزیه، وصول مهریه و غیره را کتباً نوشته و به وی تحویل دهند تا او به دادگاه جهت ضبط در پرونده تقدیم نمایند.