اسد در گفت‌وگو با شبکه دو دانمارک صریح کرد که در هر جنگی ممکن است اشتباهی رخ داهد، ولی اینکه گفته شود دولت سوریه هدفش بمباران مدارس و بیمارستانهاست غیر واقعی است.

وی با بیان این مطلب افزود: این مسئله (بمباران بیمارستانها و مدارس) به سود ما نیست. حتی اگر ما اخلاق را کنار بگذاریم، این کار را انجام نمیدهیم؛ زیرا به ضرر ماست.

رئیس جمهور سوریه در ادامه اظهار داشت که سوریه از آغاز بحران با ابرقدرتها و کشورهای نفتی مقابله کرده است.

وی همچنین تأکید کرد که چگونه می‌تواند با وجود بمباران بیمارستان و مدرسه که برخی مدعی آن هستند، پس از گذشت 6 سال همچنان رئیس جمهور باقی بماند.

اسد با بیان اینکه سوپرمن نیست، اعلام کرد: اگر مورد تأیید [ملت سوریه] نبودم، اکنون اینجا نبودم. چرا که من مورد تأیید هستم؛ زیرا ما از مردم سوریه دفاع می‌کنیم از این روی به عنوان رئیس جمهور و دولت از حمایت [مردم] برخورداریم.

مشروح این گفت‌وگو امروز ساعت 5 به وقت دمشق منتشر خواهد شد.