فقط مطلب هایی که به تشکیل ایران بزرگ کمک می کنند منتشر می شوند . ایران بزرگ یعنی بازگشت به مرزهای گذشته و حقیقی در تصویر زیر 

مرکزمیانه