این وبلاگ رسمی محمد زکریا است
محمد زکریا کارشناس مسایل حقوقی و سیاسی
و صاحب نظریه مهم ایران بزرگ

مرکزمیانه

این نقشه ایران بزرگ است که باید شکل بگیرد

Instagram : mohammad.zakaria.hobab